§ 40. Правопис часток не та ні І. Написання частки не Не пишеться разом — сторінка №1/1

§ 40. Правопис часток не та ні

І. Написання частки не

1. Не пишеться разом із словами, якщо вони без не окремо не вживаються (не виконує роль префікса): а) з іменниками: негода, ненависть, нетерплячка, необхідність; б) з прикметниками: неозорий, незмірний, непоборний, невгасимий, невловимий, неподоланний, незрівнянний, незбагненний; в) з дієсловами: ненавидіти, неволити, незчутися, нехтувати; г) з дієприслівниками, утвореними від дієслів, у яких не пишеться разом: нехтуючи, ненавидячи; ґ) з дієприкметниками: непохитний, нечуваний; д) з прислівниками: нещодавно, невтомно, ненароком, нехотя.

Примітка. Варто розмежовувати, коли дієслова здужати, славити, покоїтися, стямитися пишуться з не разом, а коли окремо. Якщо частка не вживається для заперечення, то пишеться окремо, на це вказують значення дієслів:

Не здужати (те саме, що й не могти, не подолати)
не славити (не прославляти),
не покоїтися (не спочивати, не лежати),
не стямитися (не повернутися до тями).

Із префіксом не- ці слова мають інше значення:

нездужати (хворіти),
неславити (ганьбити),
непокоїтися (турбуватися),
нестямитися (втратити самовладання).

 1. Непишеться разом з іменниками, прикметниками та прислівниками, якщо в сполученні із цим префіксом вони набувають нового, протилежного значення: неспеціаліст, небилиця, недруг; непрямий, непоширений, невеликий; неголосно, немало, небагато. Такі іменники, прикметники, прислівники можна замінити іншими, близькими за значенням словами (синонімами) без не: неволя — рабство, недоля — лихо, невеселий — смутний, недовгий — короткий.

 1. Якщо частка не вживається для заперечення наявності предмета, дії, ознаки тощо, то вона пишеться окремо. Найчастіше це заперечення підсилюється протиставленням із сполучником а: не щастя, а горе; не славить, а гудить; не реальний, а уявний; не швидко, а повільно.

У реченні протиставлення може бути відсутнє, але його можна домислити: Це не брат (а товариш). Це не рожева сукня (а блакитна).

Примітка 1. Якщо зіставляються не прямо протилежні поняття, а сумісні, які одночасно приписуються предметові чи дії як їх ознаки, тобто протиставляється значення не тієї лексеми, що виражена словом з не, то в таких випадках не з різними частинами мови пишеться разом; найчастіше при цьому вживається сполучник але: дерево нестаре, але міцне; діти співали неголосно, але дружно; невисокий, але сильний голос.

Примітка 2. Якщо протиставлення в реченні відсутнє, то не з прикметниками та прислівниками пишеться разом чи окремо залежно від змісту: при ствердженні — разом, при запереченні — окремо:

Робота неважка, саме припала випускникові до душі. Не великомовна була та Чайчиха, не привітна: якась хмара повила її навіки (Марко Вовчок). Також написання залежить від змісту, який вкладається у висловлювання: До станції недалеко. Чи не далеко він живе від станції? Ця гора невисока (є невисока). Ця гора не висока (не є висока).

Примітка 3.З короткими прикметниками не пишеться окремо: не рад, не повен, не певен, не повинен, не варт.

 1. Не пишеться разом з дієприкметниками, що не мають при собі пояснювальних слів (досить часто такі дієприкметники в реченні

переходять у прикметники): невідправлена кореспонденція, несповита дитина, нескошене жито, непередбачена перешкода, нескладений іспит.

Якщо при дієприкметнику є будь-яке пояснювальне слово, навіть частка, а також у разі протиставлення із сполучниками а, але з дієприкметниками не пишеться окремо: не відправлена вчасно кореспонденція, зовсім не сповита дитина, ще не скошене жито, ніким не передбачена перешкода, не складений мною іспит; Тільки мав талан до віршів не позичений, а власний (Леся Українка).

 1. Окремо пишеться частка не з дієсловами дійсного, умовного та наказового способу (за винятком тих, що не вживаються без не, та починаються префіксом недо-); не пишеться окремо і з дієприслівниками, утвореними від таких дієслів: не знаю, не співає, не вірять; не складу, не прикрасиш, не зможуть; не згадав, не відмовила, не присягались; не читала б, не відпочив би, не вклонялися б; не зустрічай, не супереч, не грішіть, не гаймося; не прикрашаючи, не згадавши, не суперечачи, не присягавшись, не змігши, не відпочиваючи.

Увага! Дієприслівник не дивлячись уживається в значенні, пов’язаному з дією "дивитися", "бачити": Виправдовувався, не дивлячись мені у вічі. Ненормативним є: Спортивні змагання з біатлону відбулися, не дивлячись на погану погоду, потрібно: незважаючи на погану погоду.

 1. Варто розрізняти написання частки не з дієсловами, що мають префікс до- (за загальним правилом не пишеться окремо): не доторкатися, не долучитися, не доповідати, не допрацювати, і написання дієслів, що починаються з префікса недо- (ці дієслова означають половинчастість, неповноту дії, часто фізичну ваду чи постійну повторювану дію, не пишеться з ними разом): недобачати (погано бачити), недоїдати (голодувати), недочувати (погано чути), недосипати (недосипляти) (мало спати), недооцінювати (знижувати оцінку), недолюблювати (відчувати неприязнь), недовиконувати (виконувати неповністю), недоплатити (заплатити не повністю); Не досолить не доїсть (Народна творчість).

Усіляких нудних зібрань однокласники недолюблювали. Взимку Микулі з Вістою довелось дуже важко. Вони недоїдали, голодували (С. Скляренко). Він недочував, але: Він не дочув моїх слів.

 1. Дієприкметники пишуться разом з префіксом недо-, якщо утворені від дієслів із цим же префіксом (переважно із значенням неповної якості): недосолений, недосушений, недочитаний, недоукомплектований, недорахований; Сльозою акварель розмита на недокінченій картині (Р. Братунь).

 1. Іменники, прикметники, прислівники з префіксом недо- пишуться разом: недобиток, недоїдок, недокрів’я, недоторканність, недокомплект; недокрівний, недоладний, недолужний, недосяжний; недоречно, недостатньо (але: не до вподоби, не до ладу, не до речі, не до смаку, не до шмиґи).

 1. Не пишеться окремо з прикметниками та прислівниками, що мають при собі пояснювальні займенники або прислівники із часткою ні, а також слова: далеко, зовсім, аж ніяк; аж ніяк не влучний вислів, нітрохи не компетентна порада, далеко не нове шосе, зовсім не смішно, ніколи не сумно, аж ніяк не страшно. Увага! За наявності інших пояснювальних слів прикметники з не

пишуться разом: незнайомий читачам автор, невідома нам адреса, неправильне в даному випадку рішення, нездібний до математики учень.

Але якщо такий прикметник з не входить до складу звороту, що стоїть після означуваного іменника й логічно підкреслює заперечення, то не з прикметником пишеться окремо: твір, не підвладний часові.

 1. Не пишеться окремо з незмінюваними присудковими словами: не дуже, не цілком, не зовсім, не досить, не треба, не можна, не гаразд, не жаль; з предикативними прислівниками: не видно, не чутно, не потрібно; з дієслівними формами на -но, -то: не зроблено, не виміряно, не пошито, не відкрито.

Примітка. Якщо іменники, прикметники та прислівники на виконують функцію присудкових слів у питальних реченнях при логічному підкресленні заперечення (можливі частки хіба, чи), то не з такими словами пишеться окремо: Хіба не правда, що питання надзвичайно актуальне? Чи не зрозумілий цей висновок сам по собі? Хіба не цікаво відвідати ще раз відреставровану експозицію?

 1. Частка не, уживана як префікс в іменниках — власних назвах, пишеться через дефіс: не-Європа, але в загальних — разом: нелюди-на, неістота.

 1. Слід розрізняти присудкове слово немає (нема), яке з не пишеться разом, та дієслово мати в третій особі однини теперішнього часу, яке з часткою не пишеться окремо: якщо російською мовою перекладаємо нет, потрібно писати разом українське слово немає, якщо російською перекладаємо не имеет, українською варто писати окремо не має: У мене немає (нет) часу. Він не має (не имеет) часу.

13. Із числівниками, займенниками, прийменниками, сполучниками,вигуками частка не пишеться окремо: не сто, не двадцятий, не твій, не вони (але: прикметник неабиякий), не при пам ‘яті, не за

правилами (але: прийменник незважаючи на та сполучник незважаючи на те що), не тому що виправдовувався, не ах який.
Увага! Якщо не зважаючи — дієприслівник із часткою не, то пишеться окремо: Працював добре, не зважаючи ні на які обставини.
II. Написання частки ні

 1. Частка ні пишеться разом із займенниками, якщо вона не відокремлена від наступного займенника прийменником: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки, нікому, нічим, нікотрому.

 1. Частка ні пишеться разом із прислівниками: ніяк, ніде, ніколи, нізвідкіля, нітрохи, нізвідки, ніпочім, ніпочому (у значенні "дешево"), але: ні при чому.

 1. Частка ні в складі займенників пишеться окремо, якщо в непрямих відмінках вона відділяється від займенників прийменником: ні в кого, ні до чого, ні з ким, ні на якому, ні в скількох.

Увага! Ненормативними є вирази: в нікого, до нікого, до нічого, за ніякі.
4. Ні в інших випадках пишеться окремо, це поширюється й на стійкі фразеологічні вислови типу ні се ні те, ні риба ні м’ ясо, ні сюди ні туди, ні так ні сяк, ні живий ні мертвий тощо.

Незважаючи чи не зважаючи як правильно?

Увага! Варто розрізняти написання залежно від значення слів: нізащо (ні за яких обставин, ніколи) — прислівник: Нам ніколи юними не бути… І того, що втрачено колись, Вже нізащо в світі не вернути (Л. Дмитерко); ні за що (даремно, ні за яку річ) — займенник із прийменником та заперечна частка: ні за що не відповідає; пропасти ні за що; ні за що (немає за що) — займенник із прийменником та заперечна частка: ні за що дякувати.

Нінащо (нанівець) — прислівник: Тепер душа, тепер серце звелися нінащо: "Буде добре, аби гроші, Хоть ти і ледащо ^(Українські поети-романтики…); ні на що (ні для чого, ні на якусь потребу) — займенник з прийменником та часткою: ні на що не скаржитися, ні на що не здатний.

Уроки державної мови (з газети "Хрещатик")

А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

НЕЗВАЖАЮЧИ , НЕ ЗВАЖАЮЧИ , ДАРМА ЩО , ПОПРИ , НЕ ДИВЛЯЧИСЬ
Коли треба вживати незважаючи, а коли – не зважаючи та не дивлячись?
Українська літературна мова чітко розрізняє прийменник дієприслівникового походження незважаючи та дієприслівник дивлячись із заперечною часткою не. Незважаючи вживається при позначенні предметів, явищ, понять, усупереч яким відбувається дія. Це слово поширене в усіх стилях. “Незважаючи на малесенький вітерець, парило і робилося душно” (Григорій Тютюнник), “Хоч нікому Тоня не потурає, всякого вміє приструнчити, і все ж, незважаючи на це, малюки чомусь линуть до неї найбільше” (Олесь Гончар). “Незважаючи на всю складність і суперечливість світових подій, у цілому суспільний розвиток іде до торжества ідеалів миру, демократії і соціального прогресу” (з газети).

Правопис частки НЕ: разом чи окремо?

Синонімічне значення передає прийменник попри в розмовному, художньому та інших стилях. “В очах Насті перемішалися тривога, ніяковість і разом з тим тверда рішучість, яка попри все привела її сюди” (Семен Журахович). У науковому стилі це слово використовують, як правило, для того, щоб підкреслити, виділити якусь думку, привернути д
А дієприслівник з часткою не зважаючи на своєму місці, скажімо, в таких реченнях: “Не зважаючи на особи” (Українсько-російський словник АН УРСР), “Жінки, не зважаючи на крик, бігли колоною” (Василь Кучер).
Дієприслівник не дивлячись слушний тоді, коли дія пов’язана з тим, що людина на когось або на щось не дивиться, нічого не бачить. “Він ішов навпростець, не дивлячись ні на кого” (з газети), “Плачинда, не дивлячись на Романа, одним порухом брів здоровкається з Панасом Гомоном, обходить його і рве на себе подзьобані окалиною двері” (Михайло Стельмах). Ненормативні конструкції: “Вчасно завершили жнива, не дивлячись на погану погоду”, “Стрельченко фінішував першим, не дивлячись на складну трасу”.
Часто чуємо: “Не дивлячись на погані погодні умови, ми вчасно завершили жнива”, “Дочка виїхала на роботу за кордон, не дивлячись на те, що батьки не дозволяли їй”. Такі конструкції помилкові з погляду лексичних норм. Тут доречно ставити слова незважаючи (адже ні на що ніхто не дивиться!), іноді – дарма що: “Дарма що були погані погодні умови, ми вчасно завершили жнива”.

Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: НЕЗВАЖАЮЧИ , НЕ ЗВАЖАЮЧИ , ДАРМА ЩО , ПОПРИ , НЕ ДИВЛЯЧИСЬ

матиме такий вигляд: Що таке НЕЗВАЖАЮЧИ , НЕ ЗВАЖАЮЧИ , ДАРМА ЩО , ПОПРИ , НЕ ДИВЛЯЧИСЬ

Не зважаючи на

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *